لیست دفترهای داستان حمید جعفری (مسافر شب)

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

تولد

23227861394

ملکوت

542021395

مهربانی

963071396

نامیرا

1141861397

پرواز

18180371394

گریه های بی انتها

610331398