لیست دفترهای داستان حمید جعفری (مسافر شب)

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

تولد

23222771394

ملکوت

540861395

مهربانی

960781396

نامیرا

1138611397

پرواز

18176251394

گریه های بی انتها

56681398