لیست داستان ها دفتر واگویه های بیگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"علی جوبی"

0.0011710

"مسئله ریاضی"

3.3333007

"کوچک ترانی که از همه تاریخ بزرگ ترند"

5.0013924

سالگرد تولد

4.3367189

کابوس نیمروز

5.0046626

تعداد صفحه:(1)
1