لیست داستان ها دفتر واگویه های بیگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"علی جوبی"

0.0012340

"مسئله ریاضی"

3.3333577

"کوچک ترانی که از همه تاریخ بزرگ ترند"

5.0014644

سالگرد تولد

4.3367579

کابوس نیمروز

5.0047216

تعداد صفحه:(1)
1