لیست دفترهای داستان حسین شعیبی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

دفتر 40 برگ

16101161394

دفترچه سیمی

14282195

کاغذ کاهی

1981111394