لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90291261395

ریشه کلمه تیگرا

112731393

آوای ماه وحشی

1744431396

ببر در زنجیر

1637981396

خاکستر

1118861396

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

716881395

دنیای دیگر

33215411393

رانده شده

40123661395

سرزمین سایه ها

67538221394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61540761394

سِلنا

1742921396

مرگ برای زندگی

416571396

میهمانی

318901394