لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90350171395

ریشه کلمه تیگرا

113571393

آوای ماه وحشی

1757231396

ببر در زنجیر

1648481396

خاکستر

1125531396

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

722301395

دنیای دیگر

33234201393

رانده شده

40149591395

سرزمین سایه ها

67579571394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61577641394

سِلنا

1754551396

مرگ برای زندگی

420241396

میهمانی

320701394