لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90394831395

ریشه کلمه تیگرا

114041393

آوای ماه وحشی

1765361396

ببر در زنجیر

1656721396

خاکستر

1130811396

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

725701395

دنیای دیگر

33248151393

رانده شده

40168871395

سرزمین سایه ها

67611481394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61607711394

سِلنا

1762981396

مرگ برای زندگی

422311396

میهمانی

321811394