لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90130641395

ریشه کلمه تیگرا

110381393

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

43201395

دنیای دیگر

33160451393

رانده شده

3552811395

سرزمین سایه ها

67418831394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61438761394

میهمانی

313111394