لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90541141395

ریشه کلمه تیگرا

116141393

آوای ماه وحشی

1797891396

ببر در زنجیر

1686801396

خاکستر

1150591396

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

740281395

دنیای دیگر

33288751393

رانده شده

40231311395

سرزمین سایه ها

67690361394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61678571394

سِلنا

1795671396

مرگ برای زندگی

430221396

میهمانی

326161394