لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90593011395

ریشه کلمه تیگرا

117251393

آوای ماه وحشی

17108561396

ببر در زنجیر

1697551396

خاکستر

1156671396

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

746221395

دنیای دیگر

33304221393

رانده شده

40252761395

سرزمین سایه ها

67726341394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61708051394

سِلنا

17106041396

مرگ برای زندگی

432951396

میهمانی

328121394