لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90662161395

ریشه کلمه تیگرا

118951393

آوای ماه وحشی

17124791396

ببر در زنجیر

16112441396

خاکستر

1166891396

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

754531395

دنیای دیگر

33327811393

رانده شده

40282981395

سرزمین سایه ها

67768521394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61746021394

سِلنا

17122641396

مرگ برای زندگی

438261396

میهمانی

330721394