لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90181481395

ریشه کلمه تیگرا

111181393

آوای ماه وحشی

1461396

ببری در زنجیر

001396

خاکستر

1341396

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

66911395

دنیای دیگر

33178231393

رانده شده

3573771395

سرزمین سایه ها

67457441394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61471041394

سِلنا

001396

میهمانی

314951394