لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

7783731395

ریشه کلمه تیگرا

19761393

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

001395

دنیای دیگر

33148711393

رانده شده

2935381395

سرزمین سایه ها

67393501394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61413431394

میهمانی

311751394