لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90475331395

ریشه کلمه تیگرا

115121393

آوای ماه وحشی

1784351396

ببر در زنجیر

1673911396

خاکستر

1142341396

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

734081395

دنیای دیگر

33270211393

رانده شده

40203741395

سرزمین سایه ها

67654971394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61645921394

سِلنا

1782061396

مرگ برای زندگی

426871396

میهمانی

324161394