لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90445801395

ریشه کلمه تیگرا

114631393

آوای ماه وحشی

1777871396

ببر در زنجیر

1668261396

خاکستر

1138451396

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

730971395

دنیای دیگر

33262271393

رانده شده

40190901395

سرزمین سایه ها

67640871394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61634741394

سِلنا

1775631396

مرگ برای زندگی

425291396

میهمانی

323451394