لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90507291395

ریشه کلمه تیگرا

115661393

آوای ماه وحشی

1791301396

ببر در زنجیر

1680521396

خاکستر

1146761396

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

737201395

دنیای دیگر

33279841393

رانده شده

40218011395

سرزمین سایه ها

67672691394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61661111394

سِلنا

1789221396

مرگ برای زندگی

428581396

میهمانی

325131394