لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90244901395

ریشه کلمه تیگرا

112091393

آوای ماه وحشی

1315241396

ببر در زنجیر

1316581396

خاکستر

1113481396

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

712951395

دنیای دیگر

33199361393

رانده شده

40105131395

سرزمین سایه ها

67504251394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61509661394

سِلنا

1417271396

میهمانی

317271394