لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90419231395

ریشه کلمه تیگرا

114311393

آوای ماه وحشی

1771561396

ببر در زنجیر

1662431396

خاکستر

1134571396

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

728271395

دنیای دیگر

33255731393

رانده شده

40179991395

سرزمین سایه ها

67627931394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61622221394

سِلنا

1769041396

مرگ برای زندگی

423811396

میهمانی

322621394