لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

4860851395

ریشه کلمه تیگرا

19571393

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

001395

دنیای دیگر

33145341393

رانده شده

2325321395

سرزمین سایه ها

67384901394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61404731394

میهمانی

311171394