لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90149401395

ریشه کلمه تیگرا

110641393

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

44091395

دنیای دیگر

33166851393

رانده شده

3560281395

سرزمین سایه ها

67432601394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61449461394

میهمانی

313681394