لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90113021395

ریشه کلمه تیگرا

110071393

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

42221395

دنیای دیگر

33154711393

رانده شده

3544151395

سرزمین سایه ها

67406741394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61426811394

میهمانی

312481394