لیست دفترهای داستان محمد علی ناصرالملکی

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

در میان آتش

90213881395

ریشه کلمه تیگرا

111611393

آوای ماه وحشی

106541396

ببر در زنجیر

95411396

خاکستر

106211396

داستانهای کوتاه و کوتاه تر

69651395

دنیای دیگر

33189311393

رانده شده

4090011395

سرزمین سایه ها

67482991394

سرنوشت را باید از سر نوشت

61490951394

سِلنا

106221396

میهمانی

316141394