لیست داستان ها دفتر دانشگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جنگل

4.43798033

رنگ

4.11988390

ریا

5.00494425

زندان

3.86799638

سرگیجه

4.83649250

عاقل

4.201090176

پله اضطراری

4.8671083117

پوز پوز

4.147172372

یک روز معمولی

4.67321310

تعداد صفحه:(1)
1