لیست دفترهای داستان رضا فرازمند

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

دل تنگی ها

7851993

سرای سوخته

454071393

شوکران

8620395

طنزهای شوخی - جدی

19257431394

عاشقانه ای هدیه به چشم های تو

4543793