لیست دفترهای داستان رضا فرازمند

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

دل تنگی ها

7799793

سرای سوخته

451221393

شوکران

7536295

طنزهای شوخی - جدی

19243871394

عاشقانه ای هدیه به چشم های تو

4516093