لیست دفترهای داستان رضا فرازمند

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

دل تنگی ها

7828593

سرای سوخته

452741393

شوکران

8580895

طنزهای شوخی - جدی

19250981394

عاشقانه ای هدیه به چشم های تو

4529193