لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.003105515

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.005110312

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002124838

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001119921

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002119841

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005133128

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.002113523

آه آناستازیا دخترم

4.20598012

آه آناستازیا دخترم (0)

3.7542534

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00183711

آه آناستازیا دخترم (15)

5.00211127

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33393514

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0034671

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0014642

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0013381

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0043344

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5023473

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0013253

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0012762

آه آناستازیا دخترم (42)

4.6733110

آه آناستازیا دخترم -7

4.254103627

آه آناستازیا دخترم -8

5.002106519

آه آناستازیا دخترم -9

5.004112021

آه آناستازیا دخترم 13

5.00175911

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0016517

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0014580

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003113932

آینده ی آزادی

5.0012915

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001485928

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336144152

تئاتر پدر

4.00319110

خواب راحت

5.005136120

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003113331

زودتر ازهمه

5.004124533

سخنران سخندان

4.6053122

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004118533

عکس یادگاری

5.00299815

غزال

5.002179522

مترو صادقیه

0.001143911

مجسمه

3.67397626

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.002107218

نصف هندوانه

5.002128624

وقتی شکست

5.001114721

چهره ی ماندگار

4.673115412

کدام سود؟

4.004118325

گور کنها

4.2971162

گوک کل بخش سوم

3.6051655

گوک کُل بخش پنجم

3.6732051

گوک کُل بخش چهارم

4.6733333

گوک،کل بخش اول

3.8672924

گوک،کل بخش دوم

3.1282319

گیسو (11)

5.0012620

گیسو (11)

5.0022740

گیسو (6)

5.0022322

گیسو (8)

3.0023093

گیسو (9)

5.0013000

گیسو 7

3.4052564

گیسو(1)

5.0022600

گیسو(10)

3.0032850

گیسو(10)

5.0022874

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.7542640

گیسو(13) قسمت آخر

5.0022854

گیسو(2)

4.0022730

گیسو(3)

5.0022710

گیسو(4)

5.0022451

گیسو(5)

5.0022952

تعداد صفحه:(1)
1