لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00385215

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00590712

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002108938

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001103721

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002103841

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005115528

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00293923

آه آناستازیا دخترم

4.20582612

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00165611

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0029187

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33373214

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0032611

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0012372

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0011451

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0041524

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5021433

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0011443

آه آناستازیا دخترم (41)

5.001942

آه آناستازیا دخترم -7

4.25488427

آه آناستازیا دخترم -8

5.00292919

آه آناستازیا دخترم -9

5.00491921

آه آناستازیا دخترم 13

5.00157511

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0014627

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0012400

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00398332

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001468628

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336128152

خواب راحت

5.005121220

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003100331

زودتر ازهمه

5.004105033

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004103633

عکس یادگاری

5.00281515

غزال

5.002160122

مترو صادقیه

0.001130711

مجسمه

3.67384826

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00291918

نصف هندوانه

5.002109724

وقتی شکست

5.00199521

چهره ی ماندگار

4.673101712

کدام سود؟

4.004104925

گیسو (6)

5.002502

گیسو 7

3.405444

گیسو(1)

5.002850

گیسو(2)

4.002880

گیسو(3)

5.002730

گیسو(4)

5.002651

گیسو(5)

5.002652

تعداد صفحه:(1)
1