لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00378615

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00584512

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002103738

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00198821

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00299741

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005110828

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00288823

آه آناستازیا دخترم

4.20578211

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00160811

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0028617

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33367414

آه آناستازیا دخترم (31)

5.0021991

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0011692

آه آناستازیا دخترم (34)

5.001591

آه آناستازیا دخترم (35)

4.004604

آه آناستازیا دخترم (36)

4.502433

آه آناستازیا دخترم (37)

5.001271

آه آناستازیا دخترم -7

4.25483327

آه آناستازیا دخترم -8

5.00287619

آه آناستازیا دخترم -9

5.00486821

آه آناستازیا دخترم 13

5.00152111

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0014077

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0011710

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00393832

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001462628

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336122652

خواب راحت

5.005117020

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00395831

زودتر ازهمه

5.00499733

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00499833

عکس یادگاری

5.00277115

غزال

5.002154822

مترو صادقیه

0.001126511

مجسمه

3.67380626

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00287318

نصف هندوانه

5.002105224

وقتی شکست

5.00193721

چهره ی ماندگار

4.67398012

کدام سود؟

4.004101025

تعداد صفحه:(1)
1