لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.003100315

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.005104812

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002120238

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001115021

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002114441

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005127128

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.002106223

آه آناستازیا دخترم

4.20592612

آه آناستازیا دخترم (0)

3.7541783

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00178111

آه آناستازیا دخترم (15)

5.00210497

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33387114

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0034111

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0014072

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0012861

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0042844

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5022983

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0012823

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0012352

آه آناستازیا دخترم (42)

4.6732380

آه آناستازیا دخترم -7

4.25498927

آه آناستازیا دخترم -8

5.002101619

آه آناستازیا دخترم -9

5.004107021

آه آناستازیا دخترم 13

5.00170711

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0015907

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0014010

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003109132

آینده ی آزادی

5.0012205

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001480628

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336139252

خواب راحت

5.005130820

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003108931

زودتر ازهمه

5.004118333

سخنران سخندان

4.6052522

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004113633

عکس یادگاری

5.00292815

غزال

5.002173822

مترو صادقیه

0.001139511

مجسمه

3.67393526

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.002102318

نصف هندوانه

5.002121824

وقتی شکست

5.001109821

چهره ی ماندگار

4.673110812

کدام سود؟

4.004113825

گوک،کل بخش اول

4.0041954

گوک،کل بخش دوم

3.4051009

گیسو (11)

5.0012090

گیسو (11)

5.0022200

گیسو (6)

5.0021862

گیسو (8)

3.0022643

گیسو (9)

5.0012440

گیسو 7

3.4052064

گیسو(1)

5.0022080

گیسو(10)

3.0032310

گیسو(10)

5.0022204

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.7542000

گیسو(13) قسمت آخر

5.0022244

گیسو(2)

4.0022150

گیسو(3)

5.0022200

گیسو(4)

5.0021971

گیسو(5)

5.0022372

تعداد صفحه:(1)
1