لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.003111715

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.005114912

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002128838

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001124021

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002124541

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005138928

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.002117923

آه آناستازیا دخترم

4.205102212

آه آناستازیا دخترم (0)

3.7543154

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00190111

آه آناستازیا دخترم (15)

5.00211657

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33398214

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0035201

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0015112

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0013871

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0044014

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5023953

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0013713

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0013282

آه آناستازیا دخترم (42)

4.6733690

آه آناستازیا دخترم -7

4.254108727

آه آناستازیا دخترم -8

5.002112119

آه آناستازیا دخترم -9

5.004116721

آه آناستازیا دخترم 13

5.00180011

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0016967

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0015090

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003118332

آینده ی آزادی

5.0013575

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001490428

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336150052

تئاتر پدر

4.17649510

خواب راحت

5.005142420

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003119431

زودتر ازهمه

5.004129233

سخنران سخندان

4.6053682

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004124333

عکس یادگاری

5.002105415

غزال

5.002186322

مترو صادقیه

0.001148611

مجسمه

3.673101526

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.002112618

نصف هندوانه

5.002133424

وقتی شکست

5.001118321

چهره ی ماندگار

4.673121412

کدام سود؟

4.004123425

گور کنها

3.8882192

گوک کل بخش سوم

3.6762495

گوک کُل بخش پنجم

3.2055851

گوک کُل بخش چهارم

4.6735703

گوک،کل بخش اول

3.8673644

گوک،کل بخش دوم

3.1282839

گیسو (11)

5.0013080

گیسو (11)

5.0023280

گیسو (6)

5.0022792

گیسو (8)

3.0023633

گیسو (9)

5.0013450

گیسو 7

3.4053084

گیسو(1)

5.0023030

گیسو(10)

3.0033330

گیسو(10)

5.0023444

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.7543170

گیسو(13) قسمت آخر

5.0023574

گیسو(2)

4.0023220

گیسو(3)

5.0023190

گیسو(4)

5.0022911

گیسو(5)

5.0023462

تعداد صفحه:(1)
1