لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00390215

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00594812

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002113138

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001106821

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002107441

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005119428

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00298323

آه آناستازیا دخترم

4.20585712

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00169811

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0029627

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33377814

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0033001

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0012872

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0011871

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0041954

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5021893

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0011873

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0011512

آه آناستازیا دخترم (42)

4.673810

آه آناستازیا دخترم -7

4.25491527

آه آناستازیا دخترم -8

5.00295619

آه آناستازیا دخترم -9

5.00496621

آه آناستازیا دخترم 13

5.00162111

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0014987

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0012860

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003101632

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001471128

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336131552

خواب راحت

5.005124420

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003103131

زودتر ازهمه

5.004110033

سخنران سخندان

4.6051042

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004106833

عکس یادگاری

5.00284715

غزال

5.002165322

مترو صادقیه

0.001133211

مجسمه

3.67388226

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00295518

نصف هندوانه

5.002113624

وقتی شکست

5.001103121

چهره ی ماندگار

4.673105312

کدام سود؟

4.004107725

گیسو (11)

5.001940

گیسو (11)

5.002930

گیسو (6)

5.0021002

گیسو (8)

3.0021293

گیسو (9)

5.0011240

گیسو 7

3.4051184

گیسو(1)

5.0021250

گیسو(10)

3.001990

گیسو(10)

5.002964

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.754850

گیسو(13) قسمت آخر

5.002934

گیسو(2)

4.0021260

گیسو(3)

5.0021200

گیسو(4)

5.0021031

گیسو(5)

5.0021282

تعداد صفحه:(1)
1