لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.003120015

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.005124212

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002135938

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001131321

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002132641

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005147128

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.002125023

آه آناستازیا دخترم

4.205110212

آه آناستازیا دخترم (0)

3.7544114

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00197411

آه آناستازیا دخترم (15)

5.00212467

آه آناستازیا دخترم (21)

3.333108014

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0036041

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0016012

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0014781

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0044864

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5024913

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0014543

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0014042

آه آناستازیا دخترم (42)

4.6734610

آه آناستازیا دخترم -7

4.254115227

آه آناستازیا دخترم -8

5.002119619

آه آناستازیا دخترم -9

5.004125121

آه آناستازیا دخترم 13

5.00187711

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0017857

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0015940

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003126932

آینده ی آزادی

5.0014645

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001497228

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336158052

تئاتر پدر

4.17661510

خواب راحت

5.005151020

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003126931

زودتر ازهمه

5.004139033

سخنران سخندان

4.6054742

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004132733

عکس نگاتیف

4.6052148

عکس یادگاری

5.002114115

غزال

5.002194422

مترو صادقیه

0.001156711

مجسمه

3.673108426

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.002119818

نصف هندوانه

5.002140924

وارونگی سیال

4.12839413

وقتی شکست

5.001125221

چهره ی ماندگار

4.673128512

کدام سود؟

4.004131225

گور کنها

3.8883262

گوک کل بخش سوم

3.6763655

گوک کُل بخش پنجم

3.2056911

گوک کُل بخش چهارم

4.6736693

گوک،کل بخش اول

4.0084824

گوک،کل بخش دوم

3.1284059

گیسو (11)

5.0013970

گیسو (11)

5.0024220

گیسو (6)

5.0023682

گیسو (8)

3.0024563

گیسو (9)

5.0014350

گیسو 7

3.4054014

گیسو(1)

5.0023800

گیسو(10)

3.0034220

گیسو(10)

5.0024344

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.7544030

گیسو(13) قسمت آخر

5.0024434

گیسو(2)

4.0024080

گیسو(3)

5.0024050

گیسو(4)

5.0023661

گیسو(5)

5.0024392

تعداد صفحه:(1)
1