لیست دفترهای داستان عباس عابد

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

اتوبوس

763981393

داستانهای ماورایی

951228301398

شبهای تهران

18146711393

ماشه را بچکان

33332191392

ماشه را بچکان

001393