لیست دفترهای داستان عباس عابد

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

اتوبوس

768641393

داستانهای ماورایی

951286411398

شبهای تهران

18163521393

ماشه را بچکان

33352161392

ماشه را بچکان

001393