لیست داستان ها دفتر داستان های بلند

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرين فصل امپراطور

1.67311421

امپراطور

2.33310174

امپراطور - فصل دوم وفصل سوم

2.7548720

امپراطور - فصل هاي بيست ويكم وبيست ودوم وبيست وسوم

0.0018301

امپراطور - فصل هاي دهم ويازدهم ودوازدهم

0.0017921

امپراطور - فصل هاي شانزدهم وهفدهم وهجدهم

0.0017730

امپراطور -فصل اول

5.0019122

امپراطور -فصل هاي سيزدهم وچهاردهم وپانزدهم

0.0017620

امپراطور -فصل چهارم وپنجم

4.0018620

امپراطور فصل هاي ششم وهفتم وهشتم

0.0019180

امپراطور- فصل نهم

1.5028352

امپراطور- فصل هاي بيست وچهارم وبيست وپنجم وبيست وششم

0.0019690

امپراطور- فصل هاي نوزدهم وبيستم

0.0018180

تعداد صفحه:(1)
1