لیست داستان ها دفتر داستان های بلند

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرين فصل امپراطور

1.67310751

امپراطور

2.3339504

امپراطور - فصل دوم وفصل سوم

2.7548140

امپراطور - فصل هاي بيست ويكم وبيست ودوم وبيست وسوم

0.0017781

امپراطور - فصل هاي دهم ويازدهم ودوازدهم

0.0017281

امپراطور - فصل هاي شانزدهم وهفدهم وهجدهم

0.0017300

امپراطور -فصل اول

5.0018512

امپراطور -فصل هاي سيزدهم وچهاردهم وپانزدهم

0.0016960

امپراطور -فصل چهارم وپنجم

4.0017930

امپراطور فصل هاي ششم وهفتم وهشتم

0.0018470

امپراطور- فصل نهم

1.5027872

امپراطور- فصل هاي بيست وچهارم وبيست وپنجم وبيست وششم

0.0019200

امپراطور- فصل هاي نوزدهم وبيستم

0.0017690

تعداد صفحه:(1)
1