لیست داستان ها دفتر داستان های بلند

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرين فصل امپراطور

1.67312471

امپراطور

2.33311715

امپراطور - فصل دوم وفصل سوم

2.7549690

امپراطور - فصل هاي بيست ويكم وبيست ودوم وبيست وسوم

0.0019191

امپراطور - فصل هاي دهم ويازدهم ودوازدهم

0.0018741

امپراطور - فصل هاي شانزدهم وهفدهم وهجدهم

0.0018490

امپراطور -فصل اول

5.0019952

امپراطور -فصل هاي سيزدهم وچهاردهم وپانزدهم

0.0018290

امپراطور -فصل چهارم وپنجم

4.0019630

امپراطور فصل هاي ششم وهفتم وهشتم

0.0019940

امپراطور- فصل نهم

1.5029222

امپراطور- فصل هاي بيست وچهارم وبيست وپنجم وبيست وششم

0.00110580

امپراطور- فصل هاي نوزدهم وبيستم

0.0018860

تعداد صفحه:(1)
1