لیست دفترهای داستان بهزاد ساوانا

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

براساس ماجراهاي واقعي

553471392

خودکامه سفارشی

754461392

داستان های بلند

13114931392

داستانهای شش کلمه ای

12091398

قهرمانان

16691396

کتاب یازدهم

10173481392