لیست دفترهای داستان بهزاد ساوانا

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

براساس ماجراهاي واقعي

559331392

خودکامه سفارشی

763871392

داستان های بلند

13126761392

داستانهای شش کلمه ای

13751398

قهرمانان

18361396

کتاب یازدهم

10200851392