لیست دفترهای داستان بهزاد ساوانا

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

براساس ماجراهاي واقعي

550381392

خودکامه سفارشی

649991392

داستان های بلند

13107391392

داستانهای شش کلمه ای

11351398

قهرمانان

15851396

کتاب یازدهم

9160231392